Buiten Gewoon - Ludema (2024)

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2021 Ludema Hoveniers, gevestigd te Dokkum .

Artikel 1. DEFINITIES

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a. Hovenier: Ludema Hoveniers, te Dokkum

b. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

c. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

e. Opdrachtnemer: de Hovenier die de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Hovenier niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

f. Verkoop: de verkoop en levering van losse materialen aan een natuurlijke of rechtspersoon

g. Werkzaamheden: het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en/of het aanleggen van bestratingen zowel binnen als buiten. Benevens het leveren van benodigde beplantingen of materialen voor de genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van deze werkzaamheden.

h. Koper: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een of meerdere roerende zaken van de Verkoper afneemt;

i. Verkoper: De Hovenier die een koopovereenkomst tot levering van roerende zaken met een Koper is aangegaan.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden, alsmede het sluiten van Koopovereenkomsten

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. PERSOONSGEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Bij het verstrekken van deze algemene voorwaarden gaat de Opdrachtgever/Koper voor zover dit een natuurlijke persoon betreft ermee akkoord dat Opdrachtnemer zijn persoonsgegevens voor zover deze voor het correct uitvoeren van de Opdracht of het afhandelen van de Verkoop noodzakelijk zijn verwerkt.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3. Opdrachtnemer/Koper heeft het recht om de persoonsgegevens op te vragen, in te zien of te doen wijzigen, of te laten verwijderen.

4. Nadere informatie over verwerking, opslag en bescherming van de persoonsgegevens staat nader vermeld in de privacy verklaring welke is vermeld op de website van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer houdt zich hierbij aan de bepalingen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 4. AANBIEDINGEN/OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. 1. Gedane offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld.
 2. 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever/Koper, behoudt de Opdrachtnemer het recht op de aanbieding te herroepen, of daarvan af te wijken, binnen een termijn van 10 werkdagen.
 3. 3. Aanbieding gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. 4. Opdrachtnemer/Verkoper kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever/Koper had kunnen of behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel hiervan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 5. 5. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever of Koper. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Opdrachtnemer onverwijld een elektronische bevestiging naar de Opdrachtgever/Koper.
 6. 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer/Verkoper.
 7. 7. Mondelinge toezeggingen verbinden de Opdrachtnemer slechts, nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 8. 8. Bij een Opdracht waarbij graafwerkzaamheden zijn gemoeid, is de Opdrachtgever verplicht vooraf alle benodigde en bij hem bekende informatie te verstrekken betreffende de aanwezigheid van kabels en (stroom)leidingen.
 9. 9. Opdrachtnemer, is behoudens de bepalingen in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

Artikel 4. LEVERING VAN MATERIALEN

1. Levering bij Verkoop vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een bepaald product niet voorradig is, stelt Verkoper de Koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis en deelt mee wanneer levering alsnog kan plaatsvinden of welke alternatieve producten voorhanden zijn.

2. Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar uiterlijk 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is doet Verkoper binnen de gestelde termijn aan Koper bericht en is Koper gerechtigd de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

3. Aan de leveringsplicht van Verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Koper bestelde zaken door Verkoper op de tussen Koper en Verkoper afgesproken adres zijn aangeboden. Indien Verkoper gebruik maakt van een externe bezorgdienst, strekt het rapport van de vervoerder inhouden de weigering van acceptatie of het anderszins niet kunnen afleveren tot bewijs van het aanbod tot levering.

4. Levertermijnen welke op de website staan vermeld zijn indicatief en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel. 5. ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT

1. Indien er sprake is van consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkoop op afstand heeft de Koper recht (een deel van) de goederen binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn vangt aan op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet heeft geretourneerd, is de koop een feit. De koper is gehouden om binnen de gestelde termijn en alvorens tot terugzending over te gaan, hiervan schriftelijk melding te maken bij ‘ut eigen wurkpleats’ op de website. Koper draagt de bewijslast voor tijdige terugzending. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking. Bij beschadiging en /of gebruikssporenop de artikelen zal korting worden toegepast op de teruggave van het aankoopbedrag. Na ontvangst van de goederen zal Verkoper binnen 14 dagen zorg dragen voor terugstorting van het aankoopbedrag, inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten. Het terugzenden van geleverde zaken is voor rekening en risico van de Koper.

2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 1. Diensten waarvan de uitvoering met instemming van de Koper; is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
 2. Goederen en diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 3. Goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bij voorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 4. Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bij voorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 6. GARANTIE EN CONFORMITEIT

1. De Opdrachtnemer/Verkoper staat ervoor in dat de producten en/of werkzaamheden voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, benevens de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De Opdrachtnemer/Koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Opdrachtnemer/Koper (alvorens over te gaan tot weigering van het product) deze gebreken binnen 5 dagen na aflevering het gebrek zowel schriftelijk als mondeling te melden bij Opdrachtnemer/Verkoper. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking inclusief accessoires en bijbehorende documentatie is en mogen in het geval van consumentenkoop slechts gebruikt zijn indien en zo ja voor zover dit nodig was om de deugdelijkheid van het product vast te kunnen stellen. Verder gebruik dan het voorgaande doet het recht tot reclameren en terugzenden geheel vervallen.

3. Nadat werkzaamheden zijn voltooid zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen deze werkzaamheden in ogenschouw nemen. Gebreken die op dat moment zichtbaar zijn dienen door Opdrachtgever terstond aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan hij het recht tot herstel dan wel schadevergoeding verliest. Indien gebreken zich eerst na enige tijd voordoen of zichtbaar worden, dient Opdrachtgever binnen twee weken nadat hij met het gebrek bekend is geworden of bekend had kunnen zijn hiervan de Opdrachtnemer in kennis stellen.

4. Indien klachten van de Opdrachtgever/Koper door de Opdrachtnemer/Verkoper gegrond worden bevonden, zal de Opdrachtnemer/Verkoper naar haar keuze hetzij de geleverde zaken kosteloos vervangen dan wel de werkzaamheden herstellen of met de Opdrachtgever/Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer/Verkoper en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden.

5. Indien de Opdrachtgever/Koper, zonder Opdrachtgever/Verkoper vooraf in de gelegenheid heeft gesteld gebreken te herstellen of te vervangen, een derde partij hiertoe inschakelt is Opdrachtnemer/Verkoper niet aansprakelijk voor de kosten die daaruit voortvloeien.

6. De in dit artikel genoemde garantie benevens het recht op herstel of schadevergoeding vervalt indien of voor zover: A het gebrek niet tijdens de gestelde termijn op correcte wijze is gemeld; B de Opdrachtgever/Koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken; C de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Opdrachtnemer/Verkoper en/of de door de leverancier/fabrikant meegeleverde gebruiksaanwijzing zijn behandeld; D de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7. OVERMACHT

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt naast hetgeen krachtens de wet en de in het verkeer geldende opvattingen geldt in ieder geval beschouwd: vertraging bij of wanprestatie van toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden welke buiten de schuld van Opdrachtnemer vallen, slechte weersomstandigheden, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, storingen in elektriciteit en e-mailverkeer. Voorgaande lijst dient niet als uitputtend te worden beschouwd.

2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

3. Indien Opdrachtnemer/Verkoper ten tijde van het intreden van de overmacht reeds een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel dan wel het deel van de uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren als betrof het een afzonderlijke overeenkomst en is de Opdrachtgever/Koper gehouden deze te voldoen. Het vorige geldt niet wanneer het reeds geleverde of de uitgevoerde werkzaamheden geen zelfstandig geheel vormt.

Artikel 8. PRIJZEN

1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht.

2. Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen van materialen van de zijde van de fabrikant of leverancier een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

6. Prijzen als vermeld op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 9. BETALING

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. TERMIJNEN

1. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en leidingen, in het bijzonder niet wanneer deze het gevolg is van het niet of onjuist verstrekken van informatie door de Opdrachtgever welke van belang was voor het uitvoeren van de Werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke bij de Opdrachtnemer ontstaan vanwege het niet of niet volledig opvolgen van adviezen betreffende de aanleg of onderhoud van de tuin.

4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

5. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte factuur. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

7. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

8. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die voortkomen uit levering van materiaal, denk hierbij aan Japanse Duizendknoop die kan voorkomen in teelaarde. En kalkuitbloei en/of kleurverschillen in de tegels etc etc.

Artikel 12. OPZEGGING

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 13. OPSCHORTINGSRECHT

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Opdrachtnemer/Verkoper behoudt het eigendom van alle aan Opdrachtnemer/Koper verkochte en geleverde zaken zolang Opdrachtnemer/Koper de vorderingen van Opdrachtnemer/Verkoper uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de Opdrachtgever/Koper de vorderingen van Opdrachtnemer/Verkoper wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige gebeurtenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rentes en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

2. De Opdrachtgever/Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever/Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Opdrachtnemer/Verkoper of een door Opdrachtnemer/Verkoper aan te stellen derde om in gevallen waarin Opdrachtnemer/Verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever/Koper verplicht om Opdrachtnemer/Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5. De Opdrachtgever/Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Opdrachtnemer/Verkoper.

Artikel 16. OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissem*nt waarin Opdrachtnemer/Koper gevestigd is.

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Buiten Gewoon - Ludema (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6169

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.